Nacka den 5/11 2010

Öppet brev till Regeringen med förslag till miljöarbete för hållbar utveckling
Nyligen firades 10-10-10-dagen, som en manifestation för seriös klimatpolitik. På en sådan dag och vid liknande aktioner får ni som arbetar på uppdrag av folket se ett tydligt engagemang i miljöfrågor. Förhoppningsvis fungerar det som ett stöd i att ta nödvändiga och ibland obekväma beslut.
Jag arbetar för sund miljö och hållbar livsförelse i min vardag. Vi har sedan länge passerat gränsen för att det kan vara upptill var och en om man vill/ kan ta sitt miljöansvar. Därför väljer jag nu för första gången att skriva brev till makthavare och politiker. Syftet är att framföra fyra förslag:

 

Förebilder är grundläggande för en förändring. Jag anser att det är alla människors skyldighet att efter förmåga vara bra förebilder i ett levnadssätt som gagnar en hållbar utveckling. Människor måste göra val som medverkar till att återställa klotets balans.  Detta område behöver hanteras med ett mycket större allvar och ansvar än idag. För att underlätta en sådan utveckling behöver regeringen fatta långsiktigt hållbara beslut.
Sverige har potential att vara ett föredöme i världen och personer som ni, med uppdrag att i samhällets tjänst fatta stora beslut, har stor makt att påverka. En unik möjlighet och inte minst skyldighet att vara en bra förebild för ett hållbart levnadssätt.
Alla har möjlighet att göra medvetna konsumtionsval som inkluderar aspekter som nödvändighet, miljö och solidaritet, både privat och i tjänsten. Granskningen gäller hela historien från början till slut, till exempel från produktionssättet till avfallet efter uttjänad produkt. Valet kan vara att välja bort helt eller välja ekologiskt hållbara alternativ. Energi, tid och kunskaper som investeras ger tillfredsställelse och ödmjukhet inför livet.  Resultatet blir omsorg om vårt klot och våra efterkommare. Detta inger respekt samtidig som det är en chans att stärkas både som individ och i sin professionella roll.
Min man och jag har erfarenhet av detta levnadssätt som privatpersoner sedan minst 16 år och under de senaste 5 åren har vi byggt upp en ekologisk besöksträdgård där vi också vill inspirera till hållbara lösningar.

Barns rättigheter talar också om delaktighet. Det är en bra utgångspunkt vid utveckling av skolundervisningen från förskolan och uppåt. Syftet är att ge livsnödvändiga kunskaper.
Barn och unga ska få arbeta praktiskt med ett hållbart levnadssätt inom områden som ekologi, kretslopp, odling, solidaritet, relationer, miljö, energi, klimat, konsumtion (inkluderar återbruk, reparation, avfallshantering mm).
Undervisningen går att ordna genom att inrätta en del av skolgården och gärna en del av klassrummet till en arbetsmiljö för detta syfte. Odling av växter som ger mat och gynnar biologisk mångfald, kompostering, sortering, reparationsverkstad, syverkstad för återbruk av textilier och forskningsstation av hållbar teknik som solceller mm. Undervisningen går att anpassa efter ålder och genomföra i en hoppingivande anda med konkreta handlingar som ger resultat. Detta kunskapsområde ska vara ett av basämnena.

För att läran ska ge resultat i vardagen måste det ske en förankring i närsamhället. Ett exempel är att vid bostadsområden och offentliga parker inrätta miljöer med likadana aktiviteter som ovan beskrivit där man känner igen sig och där intresserade bjuds in att vara delaktiga.
Många bonuseffekter finns med närmiljöer av detta slag. Det kan bli en plats för möten, återhämtning, utveckling, integration, sammanhållning, inspiration och utbildning. Alltså många sociala och ekonomiska vinstmöjligheter. Samtidig kan det ge arbetstillfällen som är enkla att behovsanpassa i motsats till vanliga arbetsmarknaden.
Ett område som har stor utvecklingspotential i sammanhanget är ekologisk stadsnära odling.
Ett annat exempel är våra återvinningscentraler som behöver byggas ut med en väderskyddad plats för saker för återbruk . I nuvarande återvinningssystem förstörs användbara saker och blir en miljöbelastning istället för att bli till nytta igen.

Att göra det ekonomiskt med hållbara val exempelvis genom att införa väl avvägda avgifter och bidrag.
På avgiftssidan förslår jag en ”ansvars och konsekvens”-avgift. Det ska inte som nu vara ekonomiskt lönsamt att avstå från att ta sitt ansvar varken miljömässigt, socialt eller ur hälsoperspektiv. Till exempel genom att lägga produktionen i låglöneländer utan kontrollsystem. Med en avgift som baseras på en bedömd verklig kostnad blir ett ekologiskt alternativ ingen lyxkonsumtion. Producenter med samvete får chans att göra sin produkt/tjänst attraktiv. På sikt blir resultatet bättre global hälsa, flera nära arbetstillfällen och en mera rättvis världshandel.
Viktigt är att göra hållbara handlingar och produkter mer synliga och mer attraktiva. Avgiften används till att finansiera bidrag för att skynda på omställningen där konsumtionen av ej förnyelsebara råvaror minskar radikalt. Sverige kan också bli ett föregångsland genom att utveckla tekniken inom miljöområdet, exempelvis inom miljövänlig energiproduktion.
Nya arbetstillfällen kommer skapas när man satsar på miljöteknik och produktion baserad på hållbara lösningar. Bland annat när fler varor och tjänster kommer närproduceras. En reparations- och återvinningskultur ger också upphov till nya jobb och tjänster som uppväger det som försvinner på grund av en minskad produktion.
Jag ser fram emot er respons på detta brev som kommer att finnas i kopia bland informationen i vår ekologiska besöksträdgård, Källtorps trädgård, i Nacka. Med detta hoppas jag kunna inspirera flera att skicka sina föreslag och idéer till beslutsfattare för att på så sätt påverka och stärka hållbar utveckling.

Med vänlig hälsning

Sanne Hammarberg
 

Källtorps trädgård
Ältavägen 105
131 33 Nacka

 
Tel 08-7734994, 070-3658047
www.kalltorpstradgard.se